Browse Items (14 total)

  • Tags: PI Oriental languages and literatures

murat-kezel.pdf
Özet Yirminci yüzyıla gelindiğinde divan şiirinin etkisi azalmıştır. Ancak asırlarca bu topraklarda şekillenen bu kültür; edebiyat sahasında hâkimiyetini kaybetse de günümüze gelene kadar çeşitli yollarla varlığını sürdürmüştür. Bu gelenekten…
Author: ÖZUYGUN, Ali Rıza Kezel, Murat

mehmet-dinc.pdf
Aşıklık/Zakirlik/Ozanlık, Alevi-Bektaşi inancında en önemli figürlerden biridir. Zakir, ibadetin yapıldığı Cem evinde, Hz Muhammed, Hz Ali ve Hacı Bektaşi Veli’nin temsilcisi konumunda Post’a oturur. Cem’i yöneten dedenin yanı başındadır. Cem’in…
Author: ÖZUYGUN, Ali Rıza Dinç, Mehmet

elif-nazim.pdf
Bu çalışmada, XVII. Yüzyıl Klâsik Türk Edebiyatı şairlerinden Sultanü’ş-şuara (Şairler sultanı) olarak anılan Bâkȋ`nin “söylen söylesün” redifli gazeli incelenmiştir. Gazel; öncelikle klasik şerh metodu ile daha sonra da yapısalcılık açısından…
Author: ÖZUYGUN, Ali Rıza Baran, Elif

nesibe-yolbir.pdf
Özet Türk edebiyatında Balkan coğrafyası, edebî ve kültürel manada karşılıklı etkileşimlerin olduğu bir saha olmuştur. Osmanlı Devleti ve Balkan halkları arasındaki etkileşimin dil-edebiyat başlıklarıyla sınırlı kalmadığı, 11 ve 12. yüzyıllarda…
Author: Yolbir, Nesibe Ordu, Fatih

emine-saritosun.pdf
ÖZET Büyülü gerçekçilik Latin Amerika’nın roman alanında en üretken dönemi olarak bilinen 1950’ler ve 1960’larda farklı şekillerde ortaya çıkmış bir anlatım tarzıdır. Büyülü gerçekçilik kavramı, Türkiye'ye bir akım niteliğiyle 1980'li yıllarda…
Author: Saritosun, Emine Nur

erol-sogutlu.pdf
Özet Yabancýlara Türkçe öđretimi gün geçtikçe artarak devam etmektedir.Yabancýlara Türkçe öđretiminde üzerinde durulmasý gerekli konulardan biri de kelime öđretimidir. Yabancýlara Türkçe öđretimi yapabilmek için dili öđrenen kiţiye, ders içinde…
Author: SOGUTLU, EROL

kadir-ozalp.pdf
ÖZET Bu çalışmanın amacını, Bosna Hersek’te yabancı dil olarak öğretilen Türkçenin yazma etkinliği bakımından incelenmesi ve bu etkinliklere öğrencilerin bakışı oluşturmaktadır. Birey dili kullandığı ölçüde öğrenir. Dil öğretiminde dili kullanma…
Author: Ozalp, Kadir

seyran-akay.pdf
Özet Yabancılara Türkçe öğretiminin tarihi çok eski yıllara dayanmaktadır ve bu alanda kullanılan kaynaklar günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir. İletişimin hızla yayılmasıyla birlikte ilişkilerin hız kazandığı şu dönemde ana dilin haricinde…
Author: Osmanbegovic-Baksic, Samira Akay, Seyran

lamija-kulovic.pdf
Öğrenmenin gerçekleştirilmesinde yardımcı olan unsurlardan bir tanesi de doğru seçilmiş stratejidir. Her öğrenci öğrenme yetisine sahiptir, lakin öğrenme yolunu iyi seçerse öğrenme daha kolay ve daha çabuk meydana gelmektedir. Öğrenci bu süreç…
Author: Kulovic, Lamija Cigillioglu, Salih

elif-kezel.pdf
Özet Bu çalışmanın amacı yaygın eğitim kapsamında, Mısır’da Türk dizilerinin yabancı dil olarak Türkçe’nin öğrenimi üzerine etkilerini ortaya koymaktır. Dil öğretiminde görsel ve işitsel araçların etkisi büyüktür. Bugün teknolojinin hızla…
Author: Kezel, Elif ÇETİN, Mustafa
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2