Međunarodni i regionalni pravni okvir za sprječavanje radnog iskorištavanja radnika migranata

Dublin Core

Title

Međunarodni i regionalni pravni okvir za sprječavanje radnog iskorištavanja radnika migranata

Author

ŠPADINA, Helga

Abstract

U kontekstu kontinuiranog povećanja radnih migracija i paralelnog razvoja međunarodnog i regionalnog migracijskog prava, posebna se pažnja posvećuje pravnoj zaštiti radnika migranata koji su zbog prirode svog posla i/ili boravišnog statusa u državi zaposlenja izloženi povećanoj mogućnosti uskraćivanja radnih i temeljnih ljudskih prava. Brojni izvještaji međunarodnih i regionalnih organizacija za zaštitu ljudskih prava nazivaju iskorištavanje rada migranata „suvremenim oblicima ropstva.“ Stoga je Vijeće Europe usvojilo čitav niz pravnih instrumenata kojima je svrha iskorjenjivanje ropskog rada migranata. I Europski sud za ljudska prava vrlo jasno postavlja standarde zabrane radnog i drugog iskorištavanja, neovisno o boravišnom statusu migranata. Usvajanje najnovijih instrumenata zajedničke europske migracijske politike ukazuje da EU poduzima određene korake u smjeru poboljšanja pravne zaštite sezonskih radnika migranata. U radu se analiza međunarodni i regionalni pravni okvir i sudska praksa Europskog suda za ljudska prava u području sprječavanja suvremenih oblika ropskog rada radnika migranata.

Keywords

Article
PeerReviewed

Publisher

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću i Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta

Date

2014

Extent

3103

Document Viewer

Click below to view a document.