Zaštita ljudskih prava pod krivičnim procesnim pravom u Bosni i Hercegovini, sa posebnim osvrtom na pravo na pravično suđenje

Dublin Core

Title

Zaštita ljudskih prava pod krivičnim procesnim pravom u Bosni i Hercegovini, sa posebnim osvrtom na pravo na pravično suđenje

Author

Davor Trlin
Emina Bešlija

Abstract

Ovaj rad ispituje uticaj jedinstvenih standarda ljudskih prava u međunarodnim
konvencijama na krivične procese u Bosni i Hercegovini identifikuje faktore svojstvene
bosanskohercegovačkom sistemu koji utiču na obim međunarodnih standarda i način na koji
se oni primjenjuju u bosanskohercegovačkom kontekstu. Na prihvatanje međunarodnih
osnovnih prava i sloboda u krivičnom procesu utiču tri sveobuhvatna pitanja: ustavna
uređenja, pravna tradicija i kultura i praktične okolnosti. Ne postoji jednoobrazna
implementacija konvencijskih standarda; čak i u Evropi u kojoj Evropska konvencija o
ljudskim pravima i osnovnim slobodama i sudska praksa Evropskog suda igraju značajnu
ulogu, još uvijek postoji mnogo različitosti u stvarnoj primjeni međunarodnih normi zbog
uticaja pravnih tradicija. U ovom radu će se analizirati koji je domašaj pravila iz Evropske
konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u krivičnom procesnom pravu u BiH,
te da li su domaće sudije i tužioci naučili da ispravo primjenjuju Konvenciju. Istražiće se i
najkrupniji nedostaci u postupanju pravosudnih organa, a koji su, po mišljenu autora, suprotni
sa praksom Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava. Cilj rada je istražiti koji je
domašaj i opseg člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u
pravnom sistemu BiH. S tim u vezi, koristiće se normativni metoda kao osnovni, ali i
komparativni, kao pomoćmi, posebno u smislu stavova koje je kreirao (u odnosu na druge
države) Evropski sud za ljudska prava.

Keywords

Ljudska prava, Evropska konvencija o ljudskim pravima, Zakonodavna
reforma, Ombudsman

Publisher

International Burch University

Document Viewer