Çağdaş Azerbaycan ve Tatar Antroponimlerinin Leksik- Semantik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Dublin Core

Title

Çağdaş Azerbaycan ve Tatar Antroponimlerinin Leksik- Semantik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Author

Samir karimov

Abstract

OZET

En önemli iletişim aracı olan dil, insanın yaratıldığı günden bu yana evrim geçirmekte ve toplumda meydana gelen tüm değişimlere canlı bir tanık olarak her şeyi hatırlamaktadır. Dilbilimcilerin araştırmalarına göre, nesnelerin adlandırılmasının başlangıcı, dil oluşumunun ilk aşaması olarak kabul edilir. İnsan önce çevresindeki canlı ve cansız varlıklara isim vermiş ve toplumun gelişim çizgisinde özel isimlendirme gibi bir aşama ortaya çıkmıştır. Toplumdaki bireyler özel eşyaları ayırt edebilmek için özel isimlere ihtiyaç duymuş ve böylece özel isimler gibi bir kategori oluşturulmuştur. İsimler insanları, hayvanları, bitkileri, yerleri, kabileleri, tayfa ve farklı insan topluluklarını ayırt etmede önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Özel adlar yüzyıllardır dilbilim araştırmalarının en önemli konusu olmuş ve dilbilimin diğer alanlarında yardımcı kaynak olarak kullanılmıştır. Yüksek lisanz tez çalışması olan "Modern Azerbaycan ve Tatar antroponimlerinin Sözlüksel ve Semantik Özelliklerinin Karşılaştırılması”da araştırma konusu olarak, Dilbilim Onomoloji Bölümü'nün antroponimi kategorisi esas alınmıştır. Dillerin etkilendikleri değişimler sonucunda ortaya çıkan yenilikler bilimsel olarak araştırılmış, farklı ve ortak özellikler örneklerle tablolar halinde toplanmıştır. Tezde kullanılan antroponimler kadın ve erkek isimlerini içeriyor. Sunulan antroponimler anlam gruplarına göre sınıflandırılmıştır. Çalışmada kullanılan antroponimler aracılığıyla Azerbaycan ve Tatar onomastiğinin benzerlikleri, farklılıkları ve ortak özellikleri esas müzakere konusu olmuştur. Sonuçta her iki dilin tarihsel dil yakınlığına dair değerli bilgiler toplanmıştır.


ABSTRACT

Language, which is the most important means of communication, has been evolving since the day man was created, and remembers everything as a living testimony to all the changes that have taken place in society. According to the researches of linguists, the naming of objects is considered to be the beginning, the first stage of language formation. Man first gave names to the living and non-living beings around him, and a stage appeared in the development of society, such as special naming. Individuals in the society needed special names in order to be able to distinguish special things, and a category such as special names was created. Names have begun to play an important role in distinguishing people, animals, plants, places, tribes and different human communities. Private names have been the most important subject of linguistic research for centuries and have been used as an ancillary resource in other fields of linguistics. The study of "Comparison of lexical and semantic features of modern Azerbaijani and Tatar anthroponyms", a highly licensed thesis, is based on the anthroponymy section of the Department of Linguistics Onomology. It is being studied here. The innovations that emerged as a result of the changes in which languages are influenced have been scientifically investigated, and different and common features have been collected in the form of tables with examples. The similarities, differences and common aspects of Azerbaijani and Tatar onomastics have been the main subject of discussion through the anthroponyms used in the study. As a result, valuable information about the historical linguistic proximity of both languages has been collected.

Keywords

Antroponimi, leksik-semantik anlam, onomastik, Tatar ve Azerbaycan Antroponimileri

Language

Turkish language

Document Viewer