Dilde Anlam ve Bağlam

Dublin Core

Title

Dilde Anlam ve Bağlam

Author

ÇETİN, Mustafa
Yiğit, Murat
KARLI, Elçin

Abstract

Anlam insan için geçmiĢten gùnùmùze ônemli gôrùlmùĢtùr. Ġnsanoğlu için anlam sadece bu dùnya ile sınırlandırılmamıĢtır. Ġnsanlık kôkleriyle geçmiĢe hayalleriyle geleceğe bağlı yaĢamaktadır. Ġnsanın bedeni Ģekil, ruhu anlam olarak değerlendirilmektedir. Bedensiz ruh, ruhsuz beden olamayacağı dùĢùnùlmektedir. Dilde de anlam ruhla eĢ değer tutulmaktıdır. Bu çalıĢmada, dilde anlam ve bağlamın ne ifade ettiği değerlendirilecek, anlam-bağlam iliĢkisi incelenerek, bağlamın çeviriye ve dil ôğretimine etkisi ùzerinde durulacaktır.

Keywords

Conference or Workshop Item
PeerReviewed

Date

2011-05

Extent

688

Document Viewer