İki Dilli Ortamlarda Türkiye Türkçesinin Öğretimi (Semerkand Örneğinde)

Dublin Core

Title

İki Dilli Ortamlarda Türkiye Türkçesinin Öğretimi (Semerkand Örneğinde)

Author

ÇETİN, Mustafa
POLAT, Zeynel

Abstract

Tùrkiye Tùrkçesinin çağdaĢ anlamda yabancı dil olarak ôğretiminin kısa geçmiĢi olmasına rağmen bu alanda çok ciddi geliĢmeler kaydedilmiĢtir. Dùnyadaki değiĢim ve geliĢmeler Tùrkiye Tùrkçesinin evrensel ve bilimsel boyutta ôğretimini zorunlu kılmaktadır. Tùrkiye Tùrkçesinin iki dilli ortamlarda ôğretimine bu açıdan yaklaĢılmaktadır. Çok dilli ve çok kùltùrlù bir ortam olan Özbekistan‘ın Semerkand Ģehrinde, Tùrkiye Tùrkçesinin ôğretimi sùrecinde gôzlemlenen bazı problemler ôrneklerle ortaya konulmuĢtur.

Keywords

Conference or Workshop Item
PeerReviewed

Date

2011-05

Extent

689

Document Viewer