YABANCI DIL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENIMINE KÜLTÜREL ORTAMIN KATKISI: BOSNA HERSEK ÖRNEĞI

Dublin Core

Title

YABANCI DIL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENIMINE KÜLTÜREL ORTAMIN KATKISI: BOSNA HERSEK ÖRNEĞI

Author

KÖKLÜ, Zehra

Abstract

Bu çalıĢmada, Bosna Hersek‟te var olan Türk kültürünün, Bosna Hersek‟in Saraybosna ve Bihaç Ģehirlerindeki Türk Kolejlerinde okuyan lise 1. Sınıf öğrencilerine, Türkçe öğreniminde katkısının olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada öncelikle, konuyla ilgili literatür taraması yapılmıĢ ve konuya iliĢkin tanımlamalar üzerinde durulmuĢtur. Literatür taramasında, Bosna Hersek‟te Türk kültürünün var olduğu, günümüzde de hâlâ canlılığını devam ettirdiği ortaya çıkmıĢtır. Bu çıkan sonuçlardan hareketle, var olan bu kültürel ortamın, Bosna Hersek‟te yabancı dil olarak Türkçe öğrenimine katkı sağlayıp sağlamadığı araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma, Bosna Hersek‟te Türk Kolejlerinde okuyan, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen, lise 1. Sınıflara bir anket çalıĢmasıyla yapılmıĢtır. Bu anket çalıĢmasında öğrencilere, Bosna Hersek‟te yaĢayan Türk kültürünün, Türkçe öğrenmelerine katkı sağlayıp sağlamadığı sorulmuĢtur. Anket sonuçları SPSS programında incelenerek bulgular saptanmıĢtır. Bulgulardan çıkan sonuca göre Bosna Hersek, Türkçe adına kısmi bir kültürel ortam oluĢturmaktadır. Yabancı dil öğreniminde, hedef dilin kültürel yapısına yaklaĢtıkça öğrenme kolaylaĢırken, hedef dilin kültürel ortamından uzaklaĢtıkça öğrenme zorlaĢmaktadır. Buradan hareketle, Bosna Hersek‟te var olan Türk kültürel ortamı, buradaki Türkçe öğrenimini kolaylaĢtırmaktadır. iv AraĢtırma sonucu göstermiĢtir ki, yabancı dil öğreniminde kültürel ortam çok önemlidir. Hedef dili kendi kültürel ortamında öğrenmek öğrenmeyi kolaylaĢtırmaktadır. Anahtar Kelimeler: Dil Öğrenimi, Bosna Hersek‟te Türkçe Öğrenimi, Yabancı Dil Öğrenimi, Kültürel Ortam.

Keywords

Thesis
NonPeerReviewed

Date

2014

Extent

2866