Deyimlerin Kültürel Özellikleri (Azerbaycan, Türk, Özbek ve Uygur Dillerinde)

Dublin Core

Title

Deyimlerin Kültürel Özellikleri (Azerbaycan, Türk, Özbek ve Uygur Dillerinde)

Author

İsayeva, Günel

Abstract

Bildiride Turk kùltùrùnù; tùrklerin ulusal ôzelliklerini, ayrıca, dùnyaya bakıĢ açısını, dini gôrùĢlerini, tefekkùr tarzını, psikolojisini, tarihini, inanclarını, ôrf ve adetlerini, mitoloji ve kosmoloji tasavvurlarını, yaĢam koĢullarını yansıtan deyimlerin ôzellikleri araĢtırılmıĢtır. ÇağdaĢ Tùrk dillerinde bugùn de iĢlenen deyimlerin meydana gelme sebepleri incelenerek kùltùrel açıtan semantik anlamları ùzerinde dayanılmıĢtır. Tùrk dùĢùnce yapısını aksettirmesi açısından bakıldığında deyimlerin turkçe geleneksel deyimlerin izlerini taĢımakta olduğunu gôrùyoruz. Deyimlerin kùltùrel temele sahip olması onların toplumun kùltùr yaĢantısından izler taĢıması ve kanıtlar sunması doğaldır.

Keywords

Conference or Workshop Item
PeerReviewed

Date

2011-05

Extent

81

Document Viewer