YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENİN MOTİVASYONA ETKİSİ

Dublin Core

Title

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENİN MOTİVASYONA ETKİSİ

Author

Şaşmaz, Arzu
Çakmak, Zehra
ÇETİN, Mustafa

Abstract

Bu bildiri ile yabancı dil öğretiminde öğretmenin öğrenci motivasyonuna etkisi değerlendirilecektir. Son yıllarda teknolojinin de gelişmesiyle öğrenciler kendi kendine bir yabancı dili öğrenme imkanına sahip olmuştur. Ancak, yabancı dil öğretiminde hala öğretmenin etkisi önemli görülmektedir. Yabancı dil öğretiminde öğrencinin başarı düzeyini öğretmenin birçok açıdan etkilediği düşünülmektedir. Yabancı dil öğretiminde öğrencinin düzeyini belirleyecek, onun yaşına uygun öğretimi planlayacak, tutum ve davranışlarıyla onu motive edecek, öğrencinin öğrenim düzeyini ölçme ve değerlendirmesiyle doğru tespit edecek ve ona yabancı dil öğrenme sürecinde rehberlik edecek en önemli kişinin öğretmen olduğu kabul edilmektedir. Öğretmenin öğrenci motivasyonuna etkisi kuramsal çalışmaların ışığında değerlendirilmekle birlikte anket uygulamalarıyla da desteklenecektir. Araştırmanın konusuna ilişkin inceleme alanını Saraybosna’da Türkçe, İngilizce ve Boşnakçayı yabancı dil olarak öğrenen orta öğretim düzeyindeki öğrenciler oluşturmaktadır. Bu araştırma ile öğrenci motivasyonuna öğretmenin etkileri belirlenmesi amaçlandığından anket ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliliğinin saptanması amacıyla uzman görüşlerine başvurulup, güvenirlik düzeyinin belirlenmesi için ise ön uygulama yapılacaktır. Uygulanan anketlerden elde edilen veriler frekans ve yüzdelerle betimlenip, ilgili alan yazına dayanarak yorumlanacaktır.

Keywords

Conference or Workshop Item
PeerReviewed

Date

2012-05-04

Extent

763