Sufiksi perzijskog porijekla u bosanskom jeziku

Dublin Core

Title

Sufiksi perzijskog porijekla u bosanskom jeziku

Author

Šehović, Amela
Haverić, Dženita

Abstract

U radu se istražuje zastupljenost sufiksa perzijskog porijekla u bosanskom jeziku, koji su općenito manje proučavani u poređenju s npr. sufiksima turskog porijekla. Želi se ukazati na činjenicu da oni nisu tako malobrojni, kako bi se moglo činiti, ali nisu ni pretjerano frekventni. Među njima, prisutne su i mnoge samostalne riječi iz perzijskog jezika, koje u našem jeziku imaju funkciju sufiksa, poput perzijskog kar, koje se u našem jeziku realizira kao -ćār/-ćer, i perzijskih hane, name i zade, koji se u našem jeziku ostvaruju kao -(h)ana, -nama i -zada. Pored njih, zabilježeni su i sufiksi: -dān/-den, -dār/-tār, -stān i -vān/-van, te sufiks -ane, jedini kojim se izvode prilozi. Cilj rada jeste ukazati i na potrebu njihovog podrobnijeg osvjetljavanja u kontekstu tvorbenog sistema bosanskoga jezika. Ključne riječi: sufiksi, bosanski jezik, perzijski jezik, turski jezik

Keywords

Article
PeerReviewed

Publisher

International Burch University

Date

2016-03-05

Extent

3255

Document Viewer