IRAK’IN YENiDEN YAPILANDIRILMASINDA AİLE EĞİTİMİ ve AİLE İŞLETMELERİNİN ÖNEMİ VE KATKISI

POLAT, Zeynel and DİNÇ, Ahmet (2011) IRAK’IN YENiDEN YAPILANDIRILMASINDA AİLE EĞİTİMİ ve AİLE İŞLETMELERİNİN ÖNEMİ VE KATKISI. In: 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL’11), 5-7 May 2011, Sarajevo.

[img]
Preview
Text
FLTAL 2011 Proceedıngs Book_1_p1307-p1314.pdf

*- Download (643kB) | Preview

Abstract

Irak, Suudi Arabistan, Kanada ve Ġran‘dan sonra ispatlanmıĢ 115 milyar varilin ùzerinde petrol rezerviyle dùnyada dôrdùncù sırada yer almaktadır. Tùrkiye‘nin Gùneydoğu komĢusu olan Irak‘ın kuzeyinde çoğunluğu Kùrtlerden oluĢan Kùrt Bôlgesel Yônetimi vardır ve onlardan kısaca bahsetmek istiyoruz. Nùfusu yaklaĢık 3 ila 6.5 milyon arasında değiĢen Duhok, Erbil ve Sùleymaniye valiliklerinden oluĢan bu bôlge yaklaĢık 40,000 km karedir. Bôlgeyi kalkındırma amaçlı dùzenlemeler 2006 yılından itibaren hayata geçirilmekte ve yabancı sermayeyi çekebilmeyi amaçlamaktadır. Son yıllarda komĢu Tùrkiye ile ikili ticari anlaĢmalar artmaktadır. Bu çalıĢmada baĢlıca Irak genelindeki ve ôzel olarak Kùrt bôlgesel yônetimi içerisindeki Kuzey Irak bôlgesinde ailenin ônemi ve aile iĢletmelerinin ekonomideki yeri ùzerinde çalıĢtık. Bu çalıĢmamızda devletten ve ôzel sektôrden, birinci elden bilgi toplama gayretimizle bu bôlgede bulunmanın avantajını kullanmayı hedefledik. Ama ùlkenin geçirmiĢ olduğu sıkıntılı ve istikrarsız yapısından kaynaklanan nedenlerden dolayı bilgiye ve istatistiki dataya ulaĢma sıkıntıları hȃlȃ mevcuttur. Kısaca iktisat tarihine değindikten sonra iĢletmeler için (aile iĢletmeleri ve yabancı yatırımcıları da kapsayan) gerekli olan kanuni dùzenlemeler ùzerinde duruldu. Yapılan taramalardan 10‘a yakın aile Ģirketiyle irtibata geçildi. Onlar hakkında kısa malømatlardan sonra içlerinden birinin yôneticisiyle irtibat sağlanarak yùz yùze mùlakat yapıldı ve detaylı bilgi alındı. Bu çalıĢmanın amacı Irak‘ta çok sayıda var olan aile Ģirketlerinin durumu, hangi sektôrde ağırlık kazandıkları, ikinci veya ùçùncù kuĢak devamı var mı? Ne tùr yasal dùzenlemeler vardır? Sorularına cevap aramaktır. Bu çalıĢma kısmen Irak geneli ama ôzelde Kuzey Irak bôlgesi aile eğitimi iĢletmeleri ùzerinde durulmuĢtur. Irak‘ın gùney kısımları Bağdat ve Musul gibi ônemli kentlere gùvenlik sebebiyle gidip gôzlemleme imkanımız olmadı ama Kuzey‘de bulunan baĢkent Erbil, Sùleymaniye ve Duhok illerinde gùvenliğin varlığından dolayı aile Ģirketlerini birebir gôzlemleme imkanımız oldu.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords: Irak, Aile eğitimi, Aile iĢletmesi, Yasal dùzenlemeler, Yeniden yapılandırma, Katkı
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Depositing User: Users 4 not found.
Date Deposited: 14 Feb 2012 12:15
Last Modified: 05 Mar 2012 08:33
URI: http://eprints.ibu.edu.ba/id/eprint/681

Actions (login required)

View Item View Item